Huurvoorwaarden

Onze huurvoorwaarden
Door onze vakantiewoning te boeken, verklaart u zich akkoord met onze huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom even door te nemen alvorens te boeken.De huurder kan in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden, welke deze ook mogen zijn. Indien de huurder wenst af te wijken van de algemene voorwaarden van ‘t Flockhof, moet hij dit uitdrukkelijk en voorafgaandelijk aanvragen op het moment van de boeking. Niettemin blijven in dit geval onze algemene voorwaarden op aanvullende wijze van toepassing

.

Boeken en betalen

U kunt telefonisch of via internet boeken. Deze manieren van boeken zijn bindend. Met het telefonisch of via internet vastleggen van een boekingopdracht worden de algemene boekingsvoorwaarden van kracht. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de boekingsstappen en de huurvoorwaarden.Er zijn geen boekingskosten van toepassing.Iedere boekingsopdracht wordt door ‘t Flockhof bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.Binnen 5 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging dient een aanbetaling/voorschot van 30% van het totale bedrag te worden betaald aan ’t Flockhof op rekeningnummer BE 07 0689 0527 5866Het totaalbedrag omvat de huursom, de energiekosten en de waarborg. De toeristenbelasting is niet inbegrepen in dit bedrag. Het resterende bedrag van de totaalsom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.Als er minder dan 6 weken voor de aanvangsdatum van het verblijf geboekt werd, dan dient het totaalbedrag in één betaling vereffend te wordenBij niet-tijdige betaling heeft ’t Flockhof het recht om de geboekte vakantiewoning te annuleren.

 

Bedenktijd en annulering door de huurder

U kunt Uw boeking binnen de 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, telefonisch of per e-mail ongedaan maken. Na ontvangst van de annulering verstuurt ’t Flockhof U hiervan een bevestigingsmail.Bij annulering na deze 5 dagen zijn onderstaande annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht:Bij annulering tot de 42ste dag (6 weken) voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 30% van de huursom.Bij annulering tussen de 42ste dag (6 weken) en de 28ste dag (4 weken) voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 60% van de huursom.Bij annulering tussen de 28ste dag (4 weken) en de 3de dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 90% van de huursom.Bij annulering op de 2de dag voor het begin van uw verblijf of later bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.

 

Annulatieverzekering
Annuleringen welke voor een eventuele annuleringsverzekering in aanmerking komen, worden behandeld conform de verzekeringsvoorwaarden van de betrokken verzekeringsmaatschappij.

 

Annulering door ‘t Flockhof

Indien enige omstandigheid ‘t Flockhof noopt tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan onmiddellijk kennis worden gegeven aan de huurder en zal, indien mogelijk, een alternatief aangeboden worden. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door ‘t Flockhof, zal ‘t Flockhof onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

 

Aansprakelijkheid van de huurder

We vragen U om de vakantiewoning, de tuin en de aanwezige dieren respectvol te behandelen. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders, of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hemzelf en door medehuurders alsook door eventuele bezoekers veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. In België is een wet van toepassing die lawaai buitenshuis na 22.00 uur verbiedt. In dit geval zullen de huurders de vakantiewoning – zonder voorafgaandelijke waarschuwing en zonder aanspraak op terugbetaling van het huurgeld – moeten verlaten.

Meubels zoals bedden, bankstellen en kasten mogen niet verplaatst worden teneinde geen muren of andere meubels te beschadigen.Het is niet toegestaan om vuur te maken in de tuin.Het is evenmin toegestaan om de vakantiewoning te gebruiken om fuiven en/of drankpartijen te organiseren.De vakantiewoning is rookvrij en voorzien van rookmelders. Er kan gerookt worden op het terras of in het rookhoekje in de tuin. Op beide plaatsen zijn asbakken voorzien. Met uitzondering van geleidehonden, hulphonden of assistentiehonden is het de huurder en zijn bezoekers niet toegestaan om huisdieren mee te brengen naar de vakantiewoning. Het is de huurder niet toegestaan om de vakantiewoning te onderverhuren aan derden.


Aansprakelijkheidsverzekering
De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden, zoals een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (de zgn. familiale verzekering).De woning heeft een eigen brandverzekering op naam van de eigenaar. De huurder wordt er echter op gewezen er goed aan te doen zijn verzekeringagent te verwittigen dat hij in een vakantiewoning verblijft. Mocht er brand veroorzaakt worden door de huurder zelf, kan hij hiervoor aansprakelijk gesteld worden door de verzekeringsmaatschappij. Deze aansprakelijkheid wordt door bijna alle aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren gedekt of door zijn eigen brandverzekering.

Aansprakelijkheid van eigenaar en ‘t Flockhof
De eigenaar noch ’t Flockhof kan aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan de huurders van ’t Flockhof.Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door ‘t Flockhof aangeboden accommodaties binden ‘t Flockhof niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan ‘t Flockhof geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.De (prijs) informatie vermeld op de website is leidend.‘t Flockhof noch de eigenaar kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.‘t Flockhof is niet aansprakelijk voor voorzieningen of evenementen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren. Het gebruik van alle faciliteiten (houtkachel, barbecue,…) is op eigen risico. Genoemde faciliteiten kunnen door onvoorziene omstandigheden uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige restitutie van ‘t Flockhof.Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt ‘gewerkt’. Wij denken bijvoorbeeld aan wegenwerken of (land)bouwactiviteiten. Voor eventuele geluidsoverlast kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Wij kunnen dergelijke werkzaamheden immers niet stilleggen.De eigenaar van ‘t Flockhof is niet altijd ter plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van de boeking ontvangt men het telefoonnummer van de eigenaar. Indien nodig kan men dit nummer contacteren.Op de boekingsovereenkomst en de daarop aansluitende gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen die onderling niet opgelost kunnen worden, zullen beslecht worden door de bevoegde rechtbank.

Maximaal aantal personen
t Flockhof biedt plaats aan maximaal 8 personen. Dit aantal kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de vakantiewoning geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.Bij overschrijding van het maximaal aantal personen bent U niet meer in orde met de wetgeving inzake brandveiligheid en de brandverzekering.Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, volgt er onmiddellijk een vordering van 25% van de volledige huursom per extra persoon. Dit bedrag zal afgehouden worden van de waarborg.

Eindschoonmaak en einde van Uw verblijf
Gelieve bij Uw vertrek alle ramen en deuren te sluiten.De vakantiewoning dient netjes en opgeruimd (bezemschoon) te worden achtergelaten, ook al is de eindschoonmaak (150 euro) niet inbegrepen in de prijs. Dit houdt in: alles terug op zijn plaats zetten, vuilnisbakken leegmaken en het afval sorteren, het aanrecht opruimen en de propere vaat in de kast terugzetten.Indien de woning en/of de tuin in een zodanige staat verkeert dat men niet voldoende heeft met de vooropgestelde schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 25 euro/uur.

Bed- en badlinnen
Het gebruik van bad- en bedlinnen is inbegrepen in de prijs. De bedden zijn opgemaakt bij aankomst en er zijn per persoon voldoende handdoeken voorzien. Bed- en badlinnen blijven eigendom van ’t Flockhof en mogen in geen enkel geval meegenomen worden. Ontbrekende handdoeken, matrasbeschermers, lakens, kussens en/of kussenslopen zullen verrekend worden met de waarborg.

Aankomst en vertrek
Gelieve de aankomst- en vertrekuren te respecteren. Wij vinden het belangrijk om een nette vakantiewoning aan te bieden. Daarom moet er – en zeker met het oog op de coronamaatregelen – voldoende tijd zijn om de woning tussen het vertrek van de vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten grondig schoon te maken en te verluchten. De vakantiewoning is ter beschikking vanaf 15:00u op de dag van aankomst. Bij een weekendverblijf dient te woning verlaten te worden op zondag, vóór 17u. Bij een verblijf van een lang weekend is dit op maandag, vóór 10u. Bij een midweekverblijf of een weekverblijf is dit op vrijdag,
vóór 10u.

Waarborg
Teneinde U een comfortabel verblijf aan te bieden, is de woning ingericht met materialen van hoogstaande kwaliteit. De waarborg bedraagt 500 euro en dient samen met het eindsaldo vereffend te worden. Dit bedrag dient om eventuele schade te vergoeden.Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar of zijn vertegenwoordiger ter plaatse. De controle van de vakantiewoning gebeurt in Uw bijzijn, op het moment dat de sleutel afgegeven wordt. Wanneer de woning in goede orde achtergelaten werd en er ook na de eindschoonmaak geen schade vastgesteld werd, dan wordt Uw waarborgsom binnen de twee weken na verblijf via bankoverschrijving teruggestort. Indien de schade het bedrag van de waarborg overschrijdt, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling te doen.

Aanbeveling
Om misverstanden en discussies achteraf te voorkomen is het aangewezen om eventuele reeds aanwezige schade bij aankomst te melden en door uzelf veroorzaakte schade bij vertrek te melden

Opgemaakt te Zerkegem op 31 januari 2017

 

Spring naar de inhoud